Mobilsol PM

Synteettispohjainen voitelujärjestelmien puhdistusaine

Mobilsol PM on tehokkaasti puhdistava ja liuottava synteettinen neste, joka lisättynä öljyyn hydrauliikoissa, paperikoneissa ja muissa kiertovoitelujärjestelmissä, auttaa irrottamaan ja liuottamaan järjestelmään saostuneita kumimaisia öljyn hapettumistuotteita ja liukenemattomia epäpuhtauksia. Järjestelmä voidaan tehokkaasti puhdistaa sakasta, jota kertyy ajan myötä säiliöihin ja putkiin, ja näin palauttaa järjestelmän alkuperäinen suorituskyky ja puhtaustaso, mikä varmistaa laitteiden luotettavan toiminnan.

Datasheets

Edut ja ominaisuudet

Mobilsol PM:n tarjoaa seuraavat edut:

OminaisuudetEdut ja mahdolliset hyödyt
Korkeampi leimahduspiste kuin ohuemmilla öljypohjaisilla liuotinaineillaVoidaan lisätä järjestelmiin käynnin aikana
Seisonta-aika rajoittuu tyhjennykseen ja täyttöön
Ei sisällä syövyttäviä aineita
Vähäinen  vaikutus tiivisteisiin jopa korkeissa toimintalämpötiloissa
Varastointi tai käyttö ei edellytä erityisiä varotoimenpiteitä
Suuri puhdistuskykyPuhdistaa likaantuneita järjestelmiä edistämällä vieraiden aineiden, hiilikarstan ja sakan irtoamista
Tehokkaasti liuottavaPitää epäpuhtaudet liuenneina öljyyn, jotta ne voidaan poistaa suodattamalla
 Kiertovoitelujärjestelmien puhdistamien parantaa toimintatehokkuutta ja pidentää laiteiden käyttöikää

 

Käyttökohteet

Mobilsol PM:iä tulee käyttää seuraavien ohjeiden mukaisesti tai tarpeen mukaan on pyydettävä tarkempia suosituksia. ExxonMobilin teknisestä neuvonnasta:

Lisää Mobilsol PM:ää likaantuneeseen järjestelmään asteittain 1% annoksina järjestelmän koko tilaavuuden mukaan (maksimipitoisuus 4%).

Vanhan öljyn ja  Mobilsol PM:n -seosta kierrätetään 3–10 työpäivää  ja samalla tarkkaillaan kaikkien suodattimien kuntoa. Lisäsuodatuslaitteita saatetaan tarvita, mikäli suurten epäpuhtausmäärien vapautuminen häiritsisi järjestelmän oikeaa toimintaa. Öljyn kunnon tarkkailu saattaa auttaa tarkkailemaan öljyn joukkoon irronneiden epäpuhtauksien määrää.
Järjestelmä tyhjennetään, kun se on vielä kuuma, ja huuhdellaan pienellä määrällä (10 % järjestelmän tilavuudesta tai vähemmän) uutta tuotetta.
Kaikki suodatinelementit  ja -patruunat vaihdetaan, jonka jälkeen järjestelmä täytetään uudella öljyllä.

Mikäli pumpun tai laakerin valmistaja määrittelee maksimiviskositeetin tietylle toiminnalle, on Mobilsol PM:n lisäyksen aiheuttama viskositeetin muutos laskettava sekoitustaulukoista. Joissain tapauksissa on tarpeen sekoittaa Mobilsol PM ohuempaan öljyyn ennen kuin se lisätään käytössä olevaan öljyyn.

Huomio:
Mobilsol PM:ää ei saa käyttää NC työstökoneissa tai servoventtiilijärjestelmissä ilman teknistä harkintaa. Kaikissa herkkiä servo-ohjausventtiilejä käyttävässä järjestelmissä pienetkin puhdistusaineen irrottamat likamäärät voivat häiritä venttiilien toimintaa. Hydrauliset järjestelmät, jotka sisältävät servoventtiilejä, on puhdistettava tarkkaan valmistajan ohjeiden mukaisesti.
 

Mobilsol PM:ää suositellaan käytettäväksi seuraavissa sovelluksissa:

  • Käytössä olevien kiertovoitelujärjestelmien puhdistus: paperikoneiden voitelujärjestelmät, hydrauliset järjestelmät, avoimet lämmitysjärjestelmät jotka toimivat alle 140 °C lämpötilassa, yleiset vaihteita ja laakereita sisältävät kiertovoitelujärjestelmät.
  • Suljetuissa lämmönsiirtojärjestelmissä voiteluaineen ylin käyttölämpötila riippuu altistusajasta korkeille lämpötiloille (joka voi vaihdella järjestelmän rakenteen, virtausnopeuksien jne. mukaan). Kysy laitevalmistajalta tarkempia ohjeita oikean toiminnan varmistamiseksi. Lisäksi suositellaan seuraavia käyttöolosuhteita. 1) Ylläpidä pyörteilevää virtausta lämmittimessä siten, että Reynoldsin luku on yli 10 000; 2) ryhdy (laitevalmistajan ohjeiden mukaan) toimenpiteisiin paikallisten lämpövuoalueiden muodostumisen estämiseksi, sillä ne voivat nostaa pintalämpötilan korkeaksi paikallisesti ja lyhentää voiteluaineen käyttöikää; 3) järjestä typpisuojaus vähentääksesi voiteluaineen altistumista hapelle, sillä se lyhentää voiteluaineen käyttöikää.
  • Yksittäisten koneenosien, vaihteiden ja laakereiden puhdistaminen harjaamalla tai kastamalla.

Tyypilliset ominaisuudet

Mobilsol PM 
Väri, visuaalinenRuskea
Viskositeetti, ASTM D 445 
cSt @ 40ºC383
cSt @ 100ºC21
Viskositeetti-indeksi, ASTM D 227056
Leimahduspiste,COC,°C,ASTM D 92208
Kokonaisemäsluku (TBN), mg KOH/g, ASTM D 28969.8
Ominaispaino, g/cm³ @15ºC, ASTM D 40520.885

 

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.